AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB
En compliment del deure informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Autoescola Palafrugell SL, amb CIF B17065996, en endavant FIK Autoescoles, en qualitat de titular del lloc web fik.cat, amb domicili a Constància, 14, codi postal 17200 a Palafrugell, Girona, adreça de correu electrònic info@fik.cat, procedeix a comunicar-vos aquesta informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina , les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini fik.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS
La utilització de fik.cat atorga la condició d’Usuari de fik.cat, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, caldrà utilitzar fik.cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per FIK Autoescoles pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a fik.cat.

A través de fik.cat, FIK Autoescoles facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per Internet per FIK Autoescoles o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar fik.cat i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest avís legal oa qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen fik.cat, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per FIK Autoescoles, d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet ( maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material contingut a fik.cat, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d’Usuari de fik.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de FIK Autoescoles, que és titular dels drets corresponents, o bé que això resulti legalment permès.
Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de FIK Autoescoles o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per a reconeixement.
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de fik.cat, i/o dels Continguts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a fik.cat són propietat de FIK Autoescoles o, si escau, dels seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius esmentades i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els esmentats continguts. De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual de FIK Autoescoles, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de FIK Autoescoles o de tercers que n’han autoritzat l’ús, als quals correspon l’exercici exclusiu dels drets. d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FIK Autoescoles o de tercers inclosos a fik.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE FIK.CAT
FIK Autoescoles no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a fik.cat, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los. Per tant, FIK Autoescoles no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

FIK Autoescoles exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de fik.cat i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’USUARI hagués pogut atribuir a fik.cat i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament informar l’Usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni cap recomanació.

FIK Autoescoles no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

L’accés a fik.cat no implica l’obligació per part de FIK Autoescoles de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius; per tant, FIK Autoescoles no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de fik .cat, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

La prestació del servei de fik.cat i dels continguts té, en principi, durada indefinida. FIK Autoescoles, no obstant, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de fik.cat i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, FIK Autoescoles advertirà prèviament la terminació o suspensió de fik.cat.

 

QUALITAT DE FIK.CAT
Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i els serveis que se subministren per mitjà de fik.cat, FIK Autoescoles realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas no ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
FIK Autoescoles exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i els gràfics de fik.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions per part de FIK Autoescoles a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Girona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.