AVÍS LEGAL

PRESENTACIÓ DE LES PARTS

El lloc www.fik.cat és propietat de Javier Bernal Angulo, amb DNI 40355077J, que gestiona una autoescola amb el nom comercial d’Auto Escuela Palafrugell SL. ,  situada al C/Constància, 14, 17200 Palafrugell.

D’ara endavant, el lloc web serà referit com Autoescoles FIK o lloc web.

Als clients que demanden els serveis, se’ls referirà al present contracte com a clients.

Per usuari o internauta s’entendrà qualsevol persona física o jurídica que accedeix a al lloc web i fa ús dels serveis i continguts de la mateixa.

OBJECTE DEL SERVEI

La principal finalitat d’Autoescoles FIK és operar com autoescola.

MARQUES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts d’aquest lloc web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial i són de titularitat exclusiva de Autoescoles FIK.

Queda expressament prohibit utilitzar el lloc web i els continguts en ell allotjats, així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament del mateix, per a fins comercials, llevat que hi hagi consentiment per escrit d’Autoescoles FIK.

Entre els usos comercials prohibits s’inclouen, sense limitació:

La revenda o redistribució del lloc web, els seus continguts i / o el seu servei a través d’un altre lloc web. En particular, tècniques de “web scraping” per accedir als continguts del lloc web.

La utilització de tècniques de “deep linking” que generin confusió en l’usuari, com per exemple el “framing”, i / o suposin un aprofitament indegut i il·lícit dels continguts de fik.cat.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI PER L’ACCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS

L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà responsable totalment d’aquesta declaració.

Autoescoles FIK podrà, en qualsevol moment, requerir a l’usuari que verifiqui la seva edat mitjançant l’aportació del corresponent document identificatiu. L’usuari serà enterament responsable de l’accés i correcte ús del lloc web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb l’esmentat ús i accés, pogués ser-li impartida per Autoescoles FIK.

I, en particular, sense que la següent relació pretengui ser exhaustiva, queda terminantment prohibit per a l’usuari, i per tant les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, el següent:

1.- Canviar o modificar cap part del lloc web, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol altra forma les funcions del lloc web.

2.- Utilitzar el lloc web per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

3.- L’accés o la utilització del lloc web i del seu contingut amb finalitats il·legals o no autoritzats.

4.- La vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers.

En particular, en aquells apartats en els quals l’usuari pugui inserir continguts, no es poden realitzar comentaris que faltin el respecte. En aquests casos, fik.cat es reserva el dret a no publicar els comentaris, donant abans a l’usuari la possibilitat de rectificar la forma dels mateixos.

5.- La violació del deure de secret en les comunicacions.

6.- La infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

7.- Publicar, divulgar, anunciar o distribuir qualsevol material o informació que resulti il·legal, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, racista, o de qualsevol forma contrària a la moral, els bons costums o de l’ordre públic.

8.- Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes de fik.cat o els internautes que accedeixin a fik.cat.

9.- Queda totalment prohibit, remetre correus electrònics amb caràcter massiu i / o repetitiu a una pluralitat de persones, ni manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.

L’usuari està obligat a fer un ús raonable del lloc web i els seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebut.

Autoescoles FIK no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús del lloc web o els seus continguts per part de l’usuari assumint aquest, en tot cas sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se del seu accés o ús del lloc web o dels continguts allotjats, així com de la seva reproducció o comunicació.

Autoescoles FIK no serà responsable en cap cas de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que es comuniquin, allotgin, transmetin, posin a disposició o exhibeixin a través del lloc web per part dels usuaris. Especialment, Autoescoles FIK no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris puguin emetre a través del lloc web, de les conseqüències del es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes, no resultant raonablement possible per Autoescoles FIK el control de tots els continguts , opinions i altres informació que els usuaris comuniquin a través del seu lloc web.

Autoescoles FIK podrà limitar, en la mesura que tingués coneixement d’això, l’accés al lloc web d’opinions, informacions, comentaris, imatges o dibuixos que els usuaris li facin arribar, podent instal·lar, si així ho entengués oportú, filtres a tals efectes. L’anterior facultat no suposa de cap manera l’obligació d’Autoescoles FIK de controlar els continguts que puguin difondre a través del seu lloc web, sinó únicament una expressió de la seva voluntat d’evitar en la mesura del possible que a través del mateix puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions que puguin ser considerats difamatoris, racistes, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, violents o que, de qualsevol manera contrariïn la moral, l’ordre públic o els bons costums, o resultin clarament il·lícits.

Autoescoles FIK estarà legitimat per suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si escau, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d’autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a cap indemnització.

Autoescoles FIK cancel·larà, en la mesura que tingués coneixement d’això, l’accés al lloc web de qualsevol usuari que infringís alguna de les prohibicions contingudes en aquesta clàusula.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament dels articles es realitzarà mitjançant targeta de dèbit / crèdit bé sigui a través d’un TPV virtual segur o mitjançant paypal.

PREUS

Els preus dels articles figuren en euros i es mostren simultàniament amb IVA inclòs.

RESPONSABILITAT D’AUTOESCOLES FIK:

El lloc web transmet les sol·licituds de feina dels clients a l’empresa responsable del lloc web.

Autoescoles FIK empra tots els mitjans necessaris per proporcionar a l’internauta informacions i dades prèviament verificats. No obstant això, Autoescoles FIK no serà responsable dels errors que hi pot haver en les esmentades informacions, o de la falsedat premeditada per part de professionals / empreses, dins dels continguts de la pàgina, com tampoc dels danys directes o indirectes resultants d’això.

Autoescoles FIK vetllarà per la disponibilitat de la pàgina web. Si per motius tècnics es produeix una suspensió del servei, s’intentarà solucionar al més aviat possible.

Autoescoles FIK farà servir mitjans per proporcionar a l’internauta una pàgina web segura, sobretot pel que fa a l’absència de virus en la pàgina o qualsevol tipus d’amenaça de seguretat. No obstant això, la protecció de la seva xarxa d’accés o del seu material informàtic serà de responsabilitat exclusiva de l’internauta, de manera que se li recomana utilitzar algun antivirus que haurà d’actualitzar regularment. Autoescoles FIK no serà responsable, en cap cas, del deteriorament causat per l’atac d’un virus al material informàtic de l’internauta, ni dels danys directes o indirectes resultants d’això. De la mateixa manera, l’empresa no serà responsable dels problemes causats pels enllaços hipertextuals a altres pàgines web o a altres continguts de la Internet presents a la pàgina. La verificació de la qualitat de les informacions i dades comunicades a les esmentades plataformes, així com les seves condicions generals d’utilització, serà responsabilitat de l’internauta.

Autoescoles FIK té dret a canviar els seus continguts o estructura de la pàgina web sense necessitat de previ avís a l’usuari i sense que l’usuari pugui reclamar. El mateix aplica a les condicions d’ús (aquest document) que podran variar-se sense necessitat d’avís previ. No obstant això, per facilitar a l’usuari el coneixement del canvi, durant un mes després del canvi es posarà un avís a la pàgina web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’efecte del que preveu la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la pàgina informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a la pàgina, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de permetre que l’usuari i Autoescoles FIK estiguin en contacte.

Quant a les dades dels clients, Autoescoles FIK es compromet a només usar les seves dades per respondre a les peticions de contacte que ens enviïs. No es facilitaran a tercers, ni seran usats per enviar-publicitat de tercers.

Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l’internauta, o si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Autoescoles FIK de qualsevol d’aquestes maneres:

  1. Per tramesa de correu ordinari a la direcció:

Auto Escuela Palafrugell S.L.

C/Constància, 14

17200, Palafrugell

  1. Per e-mail (adjuntant la sol·licitud firmada) al compte:

info@fik.cat

Autoescoles FIK es compromet a no cedir les dades de l’usuari a tercers sense l’exprés consentiment de l’usuari, que haurà de ser sol·licitat expressament per Autoescoles FIK a l’usuari.

L’internauta pren coneixement que Autoescoles FIK o els seus llocs associats, es reserven el dret d’utilitzar “cookies” per tal de mesurar l’eficàcia del servei proposat. Totes les informacions i dades recollides per les esmentades empreses gràcies a les “cookies” estan protegits per l’anonimat. L’internauta té no obstant això la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” modificant els paràmetres de configuració del seu navegador Internet. En aquest cas, és possible que l’internauta no pugui utilitzar plenament la totalitat de les funcions i serveis proposats a la present pàgina.

CESSIÓ

La propietat es reserva la possibilitat de transmetre el negoci a una altra societat en el futur.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regiran en tots els aspectes per les lleis d’Espanya i tot conflicte que sorgeixi en virtut d’aquest contracte o en relació amb el mateix, estarà subjecte a la jurisdicció que marca l’article 90/02.

  • A la jurisdicció del domicili del consumidor
  • Lloc de compliment de l’obligació o servei; o aquell en on es trobi el bé, si aquest és immoble.